05-07.05.2023

ABM JĘDRASZEK

UltraPark Weekend

48h-24h-50km


KOMUNIKAT PRZEDSTARTOWY

Do pobrania w formacie PDF

REGULAMIN ABM JĘDRASZEK ULTRAPARK WEEKEND 5

I. CELE:

a. upowszechnienie biegania
b. popularyzacja biegów długodystansowych
c. propagowanie zdrowego trybu życia
d. promocja miasta PABIANICE i POWIATU PABIANICKIEGO
f. popularyzacja biegów jako formy rekreacji ruchowej

II. ORGANIZATOR:

Pabianicki Klub "O co biega"
NIP 7312059283
ul. Partyzancka 94/106
95-200 Pabianice
biuro.ultrapark@gmail.com
www.ultrapark.com.pl
Dyrektor Zawodów – Piotr Kardas 509-136-620

III. WSPÓŁORGANIZATORZY:

- Urząd Miejski w Pabianicach
- Starostwo Powiatowe w Pabianicach
- Piotr Pazdej – Koordynator Biegu

Wydarzenie jest objęte patronatem:

- Prezydenta Miasta Pabianic Grzegorza Mackiewicza
- Starosty Pabianickiego Krzysztofa Habury
- Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzysztofa Rąkowskiego

IV. TERMIN I MIEJSCE:

Park Wolności, ul. Łaska 114
95-200 Pabianice
05-07.05.2023

V. ABM Jędraszek UltraPark Weekend 5 – Zawody

UltraPark 48h - Puchar Polski w biegu 48-godzinnym
05.05.2023 godz.18:30 start biegu – 07.05.2023 godz. 18:30 koniec biegu
UltraPark 24h - Puchar Polski w biegu 24-godzinnym
06.05.2023 godz.7:00 start biegu – 07.05.2023 godz. 7:00 koniec biegu
UltraParl 24h RELAY - 4-osobowa sztafeta w biegu 24-godzinnym
06.05.2023 godz. 7:00 start biegu - 07.05.2023 godz. 7:00 koniec biegu
Ultramaraton 50km - Puchar Polski w biegu na 50km
07.05.2023 godz. 9:00 start biegu (limit 7h)

Podczas biegu UltraPark 48h będzie split po 24h, natomiast podczas biegu UltraPark 24h
będzie split po 100km, 100 milach oraz po 12h.

Wszystkie wyniki zostaną zgłoszone do IAU oraz DUV Ultramarathon Statistik.

VI. TRASA

a. Trasa biegu 50km prowadzi po asfaltowej (100%), płaskiej (przewyższenie 4m) pętli
o długości 1535,78m. Bieg 24h i 48h będzie przeprowadzony po pętli o długości 1725,51m.
Każda trasa - atest PZLA,
b. Uczestnicy biegów UltraPark 24h, UltraPark 24h RELAY oraz UltraPark 48h – pokonują jak największą liczbę km.
Po upłynięciu czasu zatrzymują się po sygnale dźwiękowym i jest przeprowadzony domiar okrążenia, które rozpoczęli,
c. Uczestnicy biegu Ultramaraton 50km – pokonują 32 okrążenia po 1535,78m plus dobieg od linii startu do mety liczący 855,04m,
d. Pokonanie pętli jest możliwe tylko w kierunku wyznaczonym przez Organizatora,
e. Zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczonymi ścieżkami skutkować będzie dyskwalifikacją Zawodnika,
f. Każdy z zawodników zobowiązany jest do zachowania ostrożności,
g. Zabrania się porzucania śmieci i opakowań po odżywkach, butelek, kubeczków, na całej trasie biegu
(pod groźbą kary czasowej lub dyskwalifikacji). Wszystkie śmieci należy zostawić w punktach kontrolnych
w wyznaczonych do tego pojemnikach lub strefach,
h. Dokładna mapa tras jest dostępna na stronie Zawodów - www.ultrapark.com.pl,
i. Aby zostać sklasyfikowanym Zawodnik musi ukończyć przynajmniej jedną pełną pętlę plus dobieg ze startu do mety,
j. Zwycięzcą Zawodów jest Zawodnik lub Drużyna, który(a) pokona największą liczbę kilometrów:
bieg UltraPark 48h, UltraPark 24h, UltraPark 24h RELAY lub pokona dystans w jak najkrótszym czasie: Ultramaraton 50km.

VI. LIMIT UCZESTNIKÓW

a) 150 miejsc UltraPark 24h,
b) 50 miejsc UltraPark 48h,
c) 20 miejsc UltraPark 24h RELAY (sztafety),
d) 100 miejsc Ultramaraton 50km,
e) Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia limitu na poszczególne biegi,
w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

VII. PROGRAM ZAWODÓW

05.05.2023 piątek
15:00-20:00 biuro zawodów( wszystkie biegi)
17:00 konferencja prasowa
18:00 odprawa zawodników (bieg 48h)
18:30 start biegu UltraPark 48h
06.05.2023 sobota
5:00-6:30 biuro zawodów
6:30 odprawa zawodników (bieg 24h i sztafety)
7:00 start biegu UltraPark 24h i UltraPark 24h RELAY
17:00-20:00 biuro zawodów (50km)
07.05.2023 niedziela
6:00-7:30 biuro zawodów (50km)
7:00 koniec biegów 24h
8:30 odprawa zawodników Ultramaraton 50km
9:00 start Ultramaraton 50km
10:00 dekoracja zwycięzców biegu 24h i sztafet 24h
15:00 dekoracja zwycięzców 50km
16:00 koniec biegu 50km
18:30 koniec biegu 48h
20:00 dekoracja zwycięzców 48h

VIII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

a. Prawo startu w Zawodach mają osoby, które do dnia 05 maja 2023 roku ukończą 18 lat,
b. Każdy zawodnik musi przed startem zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów znajdującym się
w Parku Wolności w Pabianicach,
c. Podczas weryfikacji zawodnik musi posiadać dokument potwierdzający tożsamość
(dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy),
d. Podczas weryfikacji zawodnik musi przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do udziału w Zawodach lub własnoręcznie złożyć podpis pod oświadczeniem o udziale w biegu na własną odpowiedzialność.
Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych
zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny
i paramedyczny działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu
wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym,
e. Każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania
od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu, czy poniesienia strat materialnych związanych
z uczestnictwem w Zawodach,
f. Po zakończonej weryfikacji każdy zawodnik otrzyma bezzwrotny imienny numer startowy wraz z wbudowanym
chipem pomiarowym, który musi być widoczny przez cały czas trwania biegu,
g. Warunkiem otrzymania numeru imiennego jest przesłanie zgłoszenia i wniesienie opłaty startowej najpóźniej
do dnia 14.04.2023 roku (liczy się data zaksięgowania przelewu, a nie wykonania przelewu),
h. Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów, obowiązujących przepisów, zarządzeń Organizatora oraz służb porządkowych,
i. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innym uczestnikom na trasie w przypadku kontuzji
lub innego zdarzenia narażającego życie lub zdrowie,
j. Znajdujący się w Bazie Ratownik Medyczny – w uzasadnionym przypadku może nie dopuścić zawodnika
do kontynuowania rywalizacji i jego decyzja jest ostateczna (kontuzja, hipotermia, osłabienie itp.),
k. Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do startu lub bezwarunkowej dyskwalifikacji
w trakcie trwania Zawodów zawodnika będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,
bądź będącego w stanie wskazującym na spożycie w/w środków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za szkody wyrządzone na zdrowiu zawodnika znajdującego się pod wpływem w/w środków.

IX. ZGŁOSZENIA

a. Zgłoszenia do biegu zostaną uruchomione w dniu 04.02.2023 o godz. 20:00,
b. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.ultrapark.com.pl,
c. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która wypełniła i przesłała formularz zgłoszeniowy oraz
dokonała opłaty startowej. W momencie wyczerpania się miejsc, lista startowa zostanie zamknięta.
Przewiduje się dodatkowe miejsca dla zaproszonych zawodników, gości, przedstawicieli partnerów,
d. W przypadku dokonania opłaty startowej po wyczerpaniu limitu uczestników, Organizator,
na wniosek zainteresowanej osoby, dokona zwrotu przedmiotowej kwoty pomniejszonej o koszty operacyjne związane z dokonaniem przelewu,
e. Zapisy internetowe trwają do dnia 28.04.2022 roku lub wyczerpania limitu miejsc.

X. OPŁATA STARTOWA:

UltraPark 24h
do 18.03.2023 – 300 zł
od 19.03.2023 do 28.04.2023 – 400 zł
05-06.05.2023 (Biuro zawodów) – 500 zł*

UltraPark 48h
do 18.03.2023 – 450 zł
od 19.03.2023 do 28.04.2023 – 550 zł
05-06.05.2023 (Biuro zawodów) – 650 zł*

UltraPark 24h RELAY
do 18.03.2023 – 600 zł
od 19.03.2023 do 28.04.2023 – 800 zł
05-06.05.2023 (Biuro zawodów) – 1000 zł*

Ultramaraton 50km
do 18.03.2023 – 150 zł
od 19.03.2023 do 28.04.2023 – 230 zł
05-06.05.2023 (Biuro zawodów) – 300 zł*

* bez gwarancji otrzymania pełnego pakietu startowego; wpłata w Biurze Zawodów wyłącznie gotówką

a. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem portalu internetowego Tpay,
Zawodnicy spoza Polski mogą dokonać opłaty bezpośrednio na konto:
Pabianicki Klub „O co biega”
Swift WBKPPLPP Nr konta bankowego: PL3210901304 0000000135670021
b. Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Tpay, przez który należy dokonać opłaty startowej,
c. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa,
d. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych,
e. Na liście startowej wyświetlani będą tylko zawodnicy, którzy dokonali opłaty startowej,
f. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia
czasu określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty,
jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty,
g. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora,
i. Opłata startowa w żadnym przypadku nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji zawodnika
z udziału w biegu, nieukończenia biegu lub wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
h. Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

XI. ŚWIADCZENIA (Pakiet startowy)

W ramach wniesionej opłaty Organizator zapewnia zawodnikom:
a. Oryginalny i imienny numer startowy (dla osób zapisanych i opłaconych do dnia 14.04.2023).
Numer startowy dla zapisanych po terminie 14.04.2023,
b. Elektroniczny pomiar czasu za pomocą chipów wbudowanych w numer,
c. Ciepłe i zimne napoje, oraz zimne i ciepłe posiłki w trakcie oraz posiłek regeneracyjny,
d. Pamiątkowy medal,
e. Zabezpieczenie medyczne na trasie i w Bazie Zawodów,
f. Depozyt,
g. Toalety w Bazie Zawodów,
h. Sms z wynikiem,
i. Obsługę fotograficzną.
Organizator dopuszcza rozszerzenie świadczeń w zależności od pozyskanych partnerów.

XII. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE I DODATKOWE:

W czasie trwania Zawodów każdy z zawodników musi podczas przebywania na trasie posiadać przy sobie następujące wyposażenie obowiązkowe:
a. Numer startowy umieszczony zawsze widocznym miejscu wraz z wbudowanym chipem pomiarowym,
b. Ubiór odpowiedni do panujących warunków atmosferycznych.

XIII. POMIAR CZASU:

a. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą bezzwrotnych chipów mocowanych do numeru startowego, pałeczki - sztafety (zwrotne),
b. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane w pozycji poziomej
z przodu do odzieży wierzchniej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź
jego modyfikacja jest zabroniona i wiąże się z możliwością dyskwalifikacji zawodnika,
c. Brak numeru startowego (i pałeczki - sztafety) z przymocowanym chipem będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika,
d. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto,
e. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu wiadomość sms z wynikiem,
f. Na trasie Zawodów znajdować się będzie punkt pomiaru czasu zlokalizowany w miejscu startu
Ultra Park 24h i 48h, który jest jednocześnie metą i 50km,
g. Każdy z biegów ma inne miejsce startu (szczegóły w mapie trasy).

XIV. KLASYFIKACJA:

W biegach Festiwalu UltraPark Weekend 5 prowadzone będą następujące klasyfikacje:
1. Open,
2. Generalna kobiet,
3. Generalna mężczyzn,
4. Sztafety - klasyfikacja open bez podziału na płeć.

XV. KLASYFIKACJE NAGRADZANE:

W biegu UltraPark 24h zawodnicy otrzymają następujące nagrody:
W klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet:
I miejsce: 2000zł + puchar + nagrody rzeczowe
II miejsce: 1000zł + puchar + nagrody rzeczowe
III miejsce: 500zł + puchar + nagrody rzeczowe
IV-VI miejsce: puchar + nagrody rzeczowe

W biegu UltraPark 48h oraz UltraPark 50km zawodnicy otrzymają następujące nagrody:
W klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet:
I miejsce: 1000zł + puchar + nagrody rzeczowe
II miejsce: 500zł + puchar + nagrody rzeczowe
III miejsce: 300zł + puchar + nagrody rzeczowe
IV-VI miejsce: puchar + nagrody rzeczowe

W biegu UltraPark 24h RELAY (sztafety) drużyny otrzymają następujące nagrody:
I miejsce: statuetka + puchary dla każdego członka drużyny
II miejsce: : statuetka + puchary dla każdego członka drużyny
III miejsce: : statuetka + puchary dla każdego członka drużyny

Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

XVI. NAGRODY SPECJALNE ZA REKORDY UFUNDOWANE PRZEZ SPONSORA TYTULARNEGO FIRMĘ ABM JĘDRASZEK:

REKORD POLSKI KOBIET LUB MĘZCZYZN: BIEG 24H, 48H, 50km – 2000zł

REKORD EUROPY KOBIET LUB MĘZCZYZN: BIEG 24H, 48H, 50km – 5000zł

REKORD ŚWIATA KOBIET LUB MĘZCZYZN: BIEG 24H, 48H, 50km – 7000zł

XVII. REGULAMIN ULTRAPARK 24H RELAY (SZTAFETY)

a. Zwycięzcą Zawodów jest drużyna, która pokona jak największą ilość kilometrów
b. Drużyny 4 osobowe ( 1 osoba z funkcją kapitana drużyny)
c. Drużyny do wyboru mają dwie formy rywalizacji:
c1. Zmiany dowolne, jednak nie częściej niż po jednym pełnym okrążeniu pokonanym przez członka drużyny.
Zmiany można dokonać w wydzielonej strefie zmian poprzez przekazanie pałeczki z chipem.
lub
c2. 4x6h zgodnie z formułą IAU Relay (sztafeta męska, sztafeta damska, lub mix 2 mężczyzn i 2 kobiety).
Każdy z uczestników pokonuje dystans jednorazowo w ciągu 6h i następuje zmiana w wyznaczonej strefie.
Minimum na drużynę do sklasyfikowania, to 50km. Jest to konkurencja testowa (lata 2023-2025).
W tej formule IAU planuje przeprowadzenie mistrzostw świata w 2026 roku.
Ultramarathon_relay 6 Hours IAU guideline.pdf (iau-ultramarathon.org)
d. Przed biegiem każda ze sztafet musi się zadeklarować w jakiej formule będzie brać udział podczas zawodów.
e. Nie przewidujemy dwóch różnych klasyfikacji, w zależności od wyboru sposobu rywalizacji.
Natomiast wyniki IAU Relay będą zgłoszone do klasyfikacji międzynarodowej.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Koszt uczestnictwa pokrywa zawodnik,
2. Koszty organizacji pokrywają organizatorzy,
3. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas trwania Zawodów,
4. Zawodnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów w lekkoatletyce,
m. in. dotyczy to asysty zawodnikom przez osoby nieuczestniczące w biegu, biegnące z zawodnikiem
lub jadące na rowerze. Zawodnicy mogą korzystać z pomocy suportu tylko w wydzielonej strefie,
5. Uczestnicy ABM Jędraszek UltraPark Weekend zobowiązani są do bezwzględnego wykonywania poleceń
ekipy sędziowskiej i służb zabezpieczających trasę Biegu z ramienia Organizatora pod rygorem dyskwalifikacji,
6. Obowiązuje bezwzględny zakaz wyrzucania śmieci poza punktem zrzutu wyznaczonym przez Organizatora
oraz niszczenia pod rygorem dyskwalifikacji,
7. Organizator objęty jest ubezpieczeniem OC. Organizator nie zapewnia uczestnikom jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku,
odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie
mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w ABM Jędraszek UltraPark Weekend,
natomiast uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, zakup stosownego ubezpieczenia na czas udziału w imprezie sportowej NNW,
8. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
Uczestnik rejestrując się do biegu przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym,
9. Organizator zapewnia opiekę medyczną wyłącznie dla uczestników imprezy na trasie biegu od momentu
startu do zamknięcia trasy biegu określonej limitem czasowym a także w centrum zawodów do zakończenia imprezy.
Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego imprezy,
10. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki oraz za zaginięcie rzeczy cennych pozostawionych w depozycie,
11. Organizator zapewnia depozyt,
12. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu przed lub w trakcie jego trwania, powinien
bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów,
13. Protesty należy składać w biurze zawodów, w ciągu godziny od zakończenia konkurencji po wpłacie kaucji w wysokości 200 zł,
14. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne,
15. Wszystkich zawodników startujących w UltraPark Weekend obowiązuje niniejszy regulamin,
16. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu Zawodów grozi dyskwalifikacją zawodnika
(w przypadku dyskwalifikacji zawodnikowi nie przysługuje zwrot wpisowego),
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu wynikające z winy uczestników,
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godziny startu lub przerwania zawodów w przypadku
wystąpienia warunków narażających życie lub zdrowie zawodników, wolontariuszy lub członków ekipy
Organizatora bez możliwości zwrotu opłaty startowej,
19. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora
imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych,
20. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Administratorem danych osobowych jest Organizator,
21. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia
i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje
- w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt,
22. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej,
23. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne,
lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu,
24. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn.
UltraPark Weekend - samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie
koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy,
25. Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku
na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
a. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. udostępnianie partnerom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek,
w celu wykorzystania do promocji partnera lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu,
c. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
e. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego
udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
26. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn,
27. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian oraz ostatecznej interpretacji regulaminu,
który będzie dostępny w Biurze Zawodów.

REGULAMIN 16. PZLA MISTRZOSTW POLSKI W BIEGU 24-GODZINNYM
ROZGRYWANYCH W RAMACH ABM JĘDRASZEK ULTRAPARK WEEKEND 5


1. Kierownictwo: Polski Związek Lekkiej Atletyki.
2. Termin i miejsce: 06-07.05.2023, Pabianice.
3. Organizator: Pabianicki Klub Sportowy „O co biega”.
4. Współorganizator: Miasto Pabianice oraz Powiat Pabianicki.
5. Warunki uczestnictwa: Do startu w 16. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym prawo startu mają wyłącznie
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy do dnia 6 maja 2023 roku ukończą 21 lat,
posiadający ważną na sezon 2023 licencję zawodniczą wystawioną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki.
6. Program: Rywalizacja w 16. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym odbędzie się z podziałem na płeć.
7. Klasyfikacja: Warunkiem sklasyfikowania zawodników w 16. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym jest
pokonanie poniższego minimalnego dystansu: Kobiety 120 km, Mężczyźni 140 km.
8. Nagrody: W ramach rywalizacji indywidualnej mistrzostw Polski za zajęcie miejsc 1-3 zawodnicy otrzymują medale.
Dodatkowe nagrody zabezpieczone przez organizatora zgodnie z regulaminem UltraPark Weekend 5.
9. Zgłoszenia: Do 16. PZLA Mistrzostw Polski w biegu 24-godzinnym obowiązuje system STARTER PZLA.
System zgłoszeń otwarty będzie do godziny 23:59 w dniu 01 maja 2023. Zawodnicy zapisują się również
przez stronę organizatora www.ultrapark.com.pl. Zapisy do UltraPark 24h zostaną uruchomione 12.02.2023.
10. Zasady rozgrywania konkurencji: Zgodnie z regulaminem UltraPark Weekend 4.
11. Weryfikacja: Na 16. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym będzie prowadzona weryfikacja,
na której zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie badań lekarskich według wymogów PZLA.
Zawodnicy biorą udział w 16. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym na własną odpowiedzialność
i ryzyko, co potwierdzają podpisem złożonym na oświadczeniu podczas weryfikacji.
Dopuszczenie do startu zawodnika zgłoszonego po terminie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody PZLA.
Zgłoszenie takie należy przesłać drogą mailową na adres mistrzostwapolski@pzla.pl z załączonym potwierdzeniem
dokonania płatności za zgłoszenie po terminie, w wysokości 500 zł. Przesłanie zgłoszenia
wraz z potwierdzeniem dokonania płatności nie zobowiązuje PZLA do wyrażenia zgody na start po terminie.
W przypadku niedopuszczenia zawodnika do startu opłata za zgłoszenie po terminie nie będzie zwracana.
12. Zasady finansowania: Koszty organizacji zawodów pokrywa organizator, koszty uczestnictwa ponoszą zgłaszające kluby.
Opłata wpisowa za udział w biegu 24-godzinnym wynosi 400 zł do 28.04.2023. Z opłaty startowej zwolnieni są
WSZYSCY dotychczasowi PZLA Mistrzowie Polski w biegu 24-godzinnym oraz medaliści z roku 2021 i 2022.
Zgłoszenie zawodnika po terminie wiąże się z opłatą karną w wysokości 500 złotych.
13. Uwagi: Woj. ZLA proszone są o poinformowanie swoich klubów o treści niniejszych regulaminu.
Zawodnik przystępując do startu w zawodach oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu
i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu może skutkować
wykluczeniem zawodnika ze startu w zawodach. Zgodnie z art. 38 Ustawy o sporcie z 25 czerwca 2010 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) obowiązek ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych
wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem. Zawodnicy startujący w 16. PZLA Mistrzostwach Polski
w biegu 24-godzinnym zobowiązani są do występowania podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub
(wyklucza się start w ubiorach reprezentacji Polski). Ostateczna decyzja w sprawach nieuregulowanych
w niniejszym regulaminie „16. PZLA Mistrzostwach Polski w biegu 24-godzinnym" należy do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
14. W pozostałych kwestiach ma zastosowanie regulamin ABM Jędraszek UltraPark Weekend 5.

ZAPISY/ENTRY LINKS


ABM Jędraszek UltraPark Weekend 5 - 50km

ABM Jędraszek UltraPark Weekend 5 - 24h

ABM Jędraszek UltraPark Weekend 5 - SZTAFETY 24h

ABM Jędraszek UltraPark Weekend 5 - 48h

Trasy/Routes


Biegi UltraPark 48h i UltraPark 24hBieg UltraPark 50km

Współorganizatorzy

Patronat


PARTNER TYTULARNY


PARTNERZY
ABM JĘDRASZEK ULTRAPARK WEEKEND 2022 - WYNIKI


Pobierz wyniki ABM Jędraszek IV Puchar Polski 48h OPEN w formacie PDF

Pobierz wyniki ABM Jędraszek IV Puchar Polski 48h split (po 24h) w formacie PDF

Pobierz wyniki ABM Jędraszek 24h OPEN w formacie PDF

Pobierz wyniki ABM Jędraszek Supermaraton 100km w formacie PDF

Pobierz wyniki ABM Jędraszek bieg na 50km OPEN w formacie PDF

Organizator